Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 30.05.2019 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie.
 2. Voľba pracovných komisií a určenie zapisovateľa.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Návrh VZN č. 1/2019 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Lenartov.
 5. Záverečný účet obce za rok 2019 a výročná správa obce za rok 2018.
 6. Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce.
 7. Správa z obecnej akcie a vyúčtovanie.
 8. Návrh na udelenie mimoriadnej odmeny a odmeny za zastupovanie.
 9. Žiadosti občanov o návratné sociálne výpomoci.
 10. Žiadosť o kúpu pozemku.
 11. Zmluva o zriadení vecného bremena.
 12. Aktuálne čerpanie rozpočtu.
 13. Rôzne – aktuálne výzvy, schválené projekty, žiadosť o pridelenie bytu, projekt MŠ, vyhliadková veža, záznam z vykonanej kontroly, plánované akcie – SNP a október, oplotenie obecných pozemkov.
 14. Diskusia.
 15. Záver

Dokumenty zo zastupiteľstva:

Zápisnica 4-2019 (30.05.2019)
Veľkosť súboru: (85.5 KiB) | Zobrazené 107 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 7. júna 2019
Uznesenia - 4 (30.05.2019) 35-48
Veľkosť súboru: (127.8 KiB) | Zobrazené 63 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 5. septembra 2019

Účasť poslancov na zasadnutí OZ:

Mená poslancov 30.05.
Ján Beňa O
Simona Bilá O
Slávko Bilý O
Ján Bortník O
Jozef Cudrák O
Milan Giňa O
Peter Harňák O
Dana Chomjaková O
Rastislav Štibrich O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

Videné: 141 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-30-05-2019-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.