Print this Článok

Zasadnutie OZ konané dňa 30. decembra 2013 v zasadačke obecného úradu v Lenartove

Program zasadnutia:

 1. Otvorenie
 2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Rozpočet obce Lenartov pre rok 2014 s výhľadom na roky 2015 a 2016 – schválenie
 5. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce pre rok 2014
 6. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2014
 7. Zadanie pre spracovanie Územného plánu obce Lenartov
 8. Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v Lenartove na rok 2014
 9. Návrh na rozúčtovanie finančných prostriedkov na mzdové, personálne a administratívne zabezpečenie prác obecným úradom a spoločnou úradovňou pre Základnú školu v Lenartove
 10. Určenie koeficientu (poplatku) za TDO pre Základnú školu v Lenartove na rok 2013 a na ďalšie obdobie
 11. Úprava rozpočtu podľa skutočného čerpania rozpočtovým opatrením č.4/2013
 12. Diskusia
 13. Návrh na uznesenie
 14. Záver

 

 

Dokumenty k zastupiteľstvu:

zápisnica č. 9 - 2013
Veľkosť súboru: (42.0 KiB) | Zobrazené 395 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 8. januára 2014

Uznesenia č. 79 - 90 / 2013
Veľkosť súboru: (143.5 KiB) | Zobrazené 400 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 8. januára 2014

Rozpočet obce Lenartov na rok 2014
Veľkosť súboru: (41.0 KiB) | Zobrazené 480 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 8. januára 2014

 

Účasť poslancov na zasadnutí:

Mená poslancov
Ján Beňa O
Ján Bortník O
Veronika Barbuľáková X
Jozef Leškovský O
Michal Chomjak O
Marián Bilý O
Dušan Bilý X
Ján Šandala O
František Cundra O

Legenda:
O – účasť
X – neúčasť

* – vymenovanie
** – ukončenie poslaneckého mandátu
*** – mimoriadné zasadnutie

Videné: 1 009 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zasadnutie-oz-konane-dna-30-decembra-2013-v-zasadacke-obecneho-uradu-v-lenartove/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.