Print this Článok

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja majetku

z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 

Obec Lenartov so sídlom Lenartov 37, 086 06 Malcov v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Lenartove č. 99/2015 zo dňa 28.07.2015 zverejňuje

zámer odpredaja svojho majetku, a to:

  • novovytvoreného pozemku parcela č. CKN 358 o výmere 175m2 , LV 334 – novovytvorený pozemok, jeho parcelné číslo a presná výmera bude daná geometrickým plánom.

kupujúcemu: Ľudmila Šoltýsová, Lenartov 146

za kúpnu cenu 2,00,-EUR/m2

z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:

  1. predmetný pozemok bude slúžiť vo verejnom záujme ako úniková cesta pri povodni
  2. za predmetný pozemok platia od roku 2000 daň z nehnuteľnosti
  3. predmetný pozemok užívajú dlhodobo

 

                                                                                                                 Ing. Jana Bľandová, v.r.

                                                                                                                 starostka obce

Videné: 764 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zverejnenie-zameru-predaja-majetku-z-dovodu-hodneho-osobitneho-zretela/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.