Print this Článok

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce s výzvou na podávanie cenových ponúk

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku obce

s výzvou na podávanie cenových ponúk

 

 

Obec Lenartov so sídlom Lenartov 37, 086 06 Malcov v zmysle § 9a ods. 1 písm. c), ods. 2 a ods. 5 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Lenartove č. 75/2013 zo dňa 06. 12. 2013 zverejňuje :

 

zámer priameho odpredaja svojho majetku a

výzvu na predloženie cenových ponúk

 

na odkúpenie

–        pozemku parcela reg. E KN č. 394 – (zastavané plochy a nádvoria) o výmere 1622m2 mínus zarovnanie, ktoré bude vymedzené geometrickým plánom v katastrálnom území Lenartov, obec Lenartov. (pozri prílohu)

 

Minimálna cena, za ktorú Obec Lenartov ponúka na predaj vyššie uvedenú nehnuteľnosť – pozemok, bude stanovená znaleckým posudkom.

 

Špecifické požiadavky:

–          Kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku

–          Kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu

–          Kupujúci bude povinný uhradiť náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností

 

Podmienky predloženia cenovej ponuky:

  1. Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu v Lenartove alebo poštou na adresu Obec Lenartov, Lenartov 37, 086 06 Malcov tak aby cenová ponuka bola doručená na Obecný úrad v Lenartove najneskôr do 08. 01. 2014  do 16:00 hodiny.
  2. 2.     Cenová ponuka musí byť predložená písomne v slovenskom jazyku v zapečatenej obálke označenej heslom: „PRIAMY PREDAJ – Parcela č. 394 – Neotvárať!“
  3. Cenová ponuka musí obsahovať:

a)     označenie záujemcu:

–         fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav  Je vhodné uviesť aj telefónne číslo, prípadne mailovú adresu.

–         právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie zmluvy. Je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, prípadne mailovú adresu.

b)    označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem,

c)     výška cenovej ponuky,

d)    akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek,

e)     ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva alebo do podielového spoluvlastníctva manželov (v takomto prípade, musia byť všetky požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi),

f)     čestné vyhlásenie záujemcu:

–         fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb., teda starostkou obce Lenartov,  poslancom Obecného zastupiteľstva v Lenartove, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej Obcou Lenartov, zamestnancom Obce Lenartov,  hlavným kontrolórom Obce Lenartov, ani blízkou osobou vyššie uvedených osôb.

–         právnickej osoby, že nie je právnickou osobou, v ktorej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu je osoba uvedená v § 9a ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb., teda starostkou obce Lenartov,  poslancom Obecného zastupiteľstva v Lenartove, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej Obcou Lenartov, zamestnancom Obce Lenartov,  hlavným kontrolórom Obce Lenartov, ani blízkou osobou vyššie uvedených osôb.

g)    súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu v akom boli poskytnuté na vedenie evidencie.

  1. Obec Lenartov si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho predaja, odmietnuť všetky cenové ponuky, resp. priamy predaj zrušiť.
  2. Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná ustanovená komisia. Komisia predloží cestou starostky obce svoje závery Obecnému zastupiteľstvu v Lenartove ktoré schvaľuje prevod vlastníctva. Závery komisie majú pre Obecné zastupiteľstvo v Lenartove len odporúčací charakter.

 

Bližšie informácie môžete získať na tel. č. 054 / 47 06 004 alebo osobne na Obecnom úrade v Lenartove v kancelárii OÚ, kontaktná osoba: Mgr. Eva Nováková.

 

 

 Príloha:

Priloha K Zadaniu Priameho Predaja
Veľkosť súboru: (409.5 KiB) | Zobrazené 778 x
ZVEREJNENÉ DŇA: 9. decembra 2013

 

 

Videné: 1 896 krát

Permanent link to this article: https://archiv.lenartov.sk/zverejnenie-zameru-priameho-predaja-majetku-obce-s-vyzvou-na-podavanie-cenovych-ponuk/Show Buttons
Hide Buttons
x

Používame cookies, aby vám poskytla najlepší online zážitok. Dohodnutím súhlasíte s použitím cookies v súlade s cookies.